News

Simonds customers have come to trust the "SiClone" name for quite some time.
Now we welcome SiClone XP to our bi-metal product range!

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

LƯỠI CƯA VÒNG WESPA VÀ MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI BEKA-MAK 
TẠI TRIỂN LÃM METALEX 2019 - BANGKOK - THAILAND.